Handelsbetingelser Dansk

SALG OG LEVERINGBETINGELSER for handel med Wps Innovation Aps.

  • 1. indledning.

Nærværende salgs og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer også i tilfælde af, at afvigende bestemmelser måtte være anført i købers ordreformular, i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

  • 2. Tilbud.

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet til sælger senest 3 uger fra tilbuddets dato.

  • 3. Priser.

Alle priser er excl. moms og med forbehold for ændringer i valutakurser, told skatter og lign., som vedrører den aftalte leverance.

  • 4. Betaling.

Betaling skal ske senest pr. den dato fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Erlægges køberen ikke betalingen i rette tid, er. sælger berettiget til fra forfaldsdato at kræve rykkergebyr a 100,00 Kr. + rente 0,70 % rente. Pr. måned.

  • 5. Levering.

Opgivne leveringstider er ansat efter sælgers bedste skøn, men er uden forbindende, og forsinkelse berettiger ikke køber til annullering af ordren, med mindre sælger indgår herpå. Sælger påtager sig ikke bøder for forsinket levering eller godtgørelse af deraf opståede tab. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og kun i ubeskadiget original emballage, mod et fradrag på 20 %, såfremt emballagen eller dele heraf er påsat prismærker, eller beskadiget på anden måde, vil Wps Innovation ApS foretage yderligere fradrag ved kreditering, afhængig af beskadigelsen omfang. Specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

  • 6 Returnering

Kunden har kun ret til at returnere produkter til Leverandøren, såfremt dette skriftligt aftales med Leverandøren og på de nærmere aftalte vilkår herfor, og dette

sker senest 8 dage efter modtagelsen.

  • 7. Reklamation.

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal købe, senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget manglen eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

  • 7. Indirekte tab.

Sælger er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangel ved det solgte.

  • 8. Force majeure.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse, og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed vare-knaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i denne nævnte § omstændigheder. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig noget i denne § omhandlede omstændighed, straks skriftligt at underrette den anden part, om dens opståen og ophør. Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for rimelig tid har enhver af parterne ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til anden part.

  • 9. Tvistigheder.

Enhver tvist der måtte opstå anledning af aftalen-og ·deraf flydende retsforhold, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i Odense. (aftaler der viger fra ovennævnte leverings og salgsbetingelser, er kun gyldige, når de skriftligt bekræftes af begge parter.)

Trading terms and conditions

terms and conditions will soon be updated